informatie dorpsraad

1. Basisprincipes

A) De voornaamste doelstelling van de dorpsraad

Deze doelstelling kan als volgt geformuleerd worden : “een inspraakorgaan op het plaatselijke (dorps-)vlak dat het beleidsorgaan (in dit geval het stadsbestuur van Sint-Niklaas) adviseert betreffende de diverse beslissingen die betrekking hebben op het dorp, het uitwerken van voorstellen aan dit beleidsorgaan om de leefbaarheid van het dorp te verbeteren, alsmede het zelf nemen van initiatieven die deze doelstellingen hebben.”

B) De dorpsraad moet open zijn

Dit houdt in dat alle Sinaainaren zonder meer deel kunnen nemen aan de dorpsraadwerking. Elke Sinaainaar kan te allen tijde aan de dorpsraadvergadering deelnemen, of lid worden van de verschillende werkgroepen die in de schoot van de dorpsraad werkzaam zijn. Dit houdt ook in dat alle Sinaainaren geïnformeerd worden over de dorpsraadwerking, en dat ze uitgenodigd worden tot alle activiteiten. Op dit ogenblik kan de Sinaaise bevolking de algemene verslaggeving over de dorpsraadwerking in het blad “INFO-SINAAI” lezen.

Het ligt in onze bedoeling om d.m.v. publicatie van onze verslagen en agenda’s via deze site nog sneller en transparanter te communiceren met ‘de buitenwereld’.

C) De dorpsraad staat buiten elke partijpolitieke werking

Dit houdt in dat niemand op grond van zijn filosofische of politieke overtuiging kan buitengesloten worden. Dit houdt tevens in dat de dorpsraad zonder bijbedoelingen of wantrouwen, maar in alle oprechtheid wil samenwerken met alle verkozen mandatarissen, tot welke partij ze ook behoren. Op die manier willen we hen in staat stellen om zo goed mogelijk de Sinaaise belangen te verdedigen in de gemeenteraad van Sint-Niklaas.

Dit houdt verder in dat de dorpsraad constructief wil bijdragen tot de beleidsvorming t.o.v. Sinaai, om het even wie in de meerderheid of in de oppositie zit. De dorpsraad wil ook bijdragen tot de genomen beslissingen, voor zover ze de specifiek Sinaaise problemen aanbelangen.

D) De dorpsraad stelt tot doel…
 • een bindteken te zijn tussen de Sinaaise bevolking en de mandatarissen van heel Sint-Niklaas
 • de inspraak en de participatie in het beleid te bevorderen en hiertoe zo nodig zelf initiatieven te nemen
 • te waken over het behoud van het kleinschalige, milieuvriendelijke en landelijke facet van ons dorp
 • ook de niet-georganiseerde mensen in haar werking te betrekken; de dorpsraad bestaat niet uit afgevaardigden van diverse verenigingen, maar uit geïnteresseerde burgers die de vooropgestelde doelstellingen willen helpen realiseren
 • een middel te zijn om pluralistische inspraak mogelijk te maken
 • het basisinitiatief te bevorderen
 • zelf sommige socio-culturele activiteiten te organiseren, stimuleren of koepelen
 • op te komen voor het behoud van de eigenheid van onze leefgemeenschap
 • informatie en onthaal te verzorgen voor inwijkelingen

 

2. Structuur van de dorpsraad

De oprichters waren er zich van bewust dat er geen sluitende formule voorhanden was om een dorpsraad te structureren. Men vertrok vanuit de overtuiging dat men zich op de actuele situatie moest richten en dat men ook moest zorgen voor een soepele structuur, die zich kon aanpassen aan de dagelijkse realiteit.

Van bij het begin bestonden er twee hoofdorganen, en die zijn behouden gebleven : de dorpsraad en de werkgroepen.

A) De dorpsraad

De dorpsraad zélf is een open volksvergadering waaraan elke Sinaainaar kan deelnemen. Elke Sinaainaar wordt via “INFO-SINAAI” uitgenodigd, en alle aanwezigen hebben het recht voorstellen te doen, agendapunten op de dagorde te plaatsen, of tijdens de discussie tussenbeide te komen. De dorpsraad komt maandelijks samen in het dorpshuis (deelgemeentehuis), meer bepaald elke eerste dinsdag van de maand, om 20u. Als dat nodig is, kan een bijzondere vergadering bijeengeroepen worden. De structuur van de dorpsraad is open.

Er is hiërarchisch geen voorzitter; wel iemand die de vergadering leidt.

Tevens is er een permanent secretariaat:
Stephaan Schelfaut
Beukenlaan 24, Sinaai
dorpsraad@sinaaileeft.be

B) De werkgroepen

Er werken diverse werkgroepen rond de verschillende thema’s of interessesferen. Sommigen kennen een permanente werking, zoals de werkgroepen “INFO-SINAAI”, 11.11.11-actie, Volkssportfeesten en Kunst uit Sinaai. Andere werkgroepen zijn ontstaan naar aanleiding van een specifieke situatie ze werken op minder permanente basis omdat ze inspelen op de actuele situatie. Ook hier geldt weer het principe dat elke Sinaainaar deel kan uitmaken van en meewerken aan de diverse werkgroepen. De werkgroepen maken zelf uit wanneer ze samenkomen en wat ze op hun agenda plaatsen.

Onder de rubriek ‘activiteiten’ van deze site vind je uitgebreidere info over volgende organisaties:

 • 11-juli-viering
 • Volkssportfeesten
 • Kunst uit Sinaai
 • 11.11.11
 • Kerstmarkt
 • Info Sinaai / Sinaïek
C) De vzw Sinaai Leeft

Tot 2005 gebeurden alle organisaties van de dorpsraad als feitelijke vereniging. Dit hield in dat er geen juridische bescherming was voor de leden die een van de activiteiten organiseerde.

Om hieraan tegemoet te komen werd in 2005 de Vzw Sinaai Leeft opgericht (ondernemingsnummer 874.805.386). Iedere werkgroep heeft minstens één lid in de Vzw, en heeft dus stemrecht.

Secretariaat: Stephaan Schelfaut, Beukenlaan 24 – 9112 Sinaai
Penningmeester: Jacques Smet, Populierenstraat 14 – 9112 Sinaai
Voorzitter: Etienne Meul, Helsvuurstraat 30 – 9112 Sinaai

Huidige ledenlijst Vzw Sinaai Leeft:

 • Schelfaut Stephaan
 • Meul Etienne
 • Smet Jacques
 • De Decker Antoine
 • Seghers Wilfried
 • De Gendt Eddy
 • Creve Eric
 • Tollenaere Mady
 • Van Garsse Peter
 • Martens Bart
 • Creve Sebastiaan
 • De Mulder Ronny
 • Fien De Grande (WJS)
 • Thuysbaert Jan
 • Van Ingelgem Bart

 

3. Historiek

In 1976 stonden alle dorpen in Vlaanderen in rep en roer. Er was immers door de bevoegde minister beslist om over te gaan tot de fusie van een aantal steden en gemeenten. Ook Sinaai ontsnapte er niet aan. Nadat er diverse alternatieven waren besproken (o.a. Belsele en Sinaai of Waasmunster en Sinaai) werd uiteindelijk beslist dat Sinaai bij Sint-Niklaas zou gevoegd worden. In zowat alle kleinere gemeenten rees protest tegen deze geplande fusie, maar tevergeefs. De idee van schaalvergroting haalde de bovenhand en de fusies gingen door.

Sinaai heeft getracht om zich hier constructief op voor te bereiden en daarom werd in 1976 gestart met de oprichting van een dorpsraad. De fusie zou immers op 1 januari 1977 van start gaan en met de oprichting van onze dorpsraad waren we er ook van overtuigd dat we een steentje konden bijdragen tot de betere werking van onze democratie. Bovendien dachten we dat een dergelijk inspraakorgaan de participatie van de bevolking kon bevorderen.

In onze Info-Sinaai van 1976 lezen we hoe de dorpsraad werd opgericht. Met veel idealisme en onbevangen, maar ook eerlijk.
Leest U even mee?

EEN DORPSRAAD VOOR SINAAI!!!

Op de in ons vorig nummer aangekondigde bijeenkomst van de werkgroep Sinaai van 19/10 werd door de talrijke aanwezigen EENPARIG besloten over te gaan tot de oprichting van een DORPSRAAD voor Sinaai. Tevens werd van gedachten gewisseld over de concrete structuur en werking van een dergelijke dorpsraad. Het is om dit belangrijk bericht mede te delen dat “INFO-SINAAI” voor de eerste maal in zijn bestaan uitpakt met een extra-uitgave. Tevens doen we langs deze weg nogmaals een oproep tot alle geïnteresseerde Sinaainaars om aanwezig te zijn op de oprichtingsvergadering van de dorpsraad die doorgaat op MAANDAG 15 NOVEMBER OM 20u in de lokalen van het gemeentehuis (dus niet op 6 november zoals aanvankelijk afgesproken).

WAAROM EEN DORPSRAAD?

De fusie die op 1 januari 1977 een feit wordt zal de afstand tussen de burger en zijn administratie en bestuur vergroten. Indien er geen maatregelen genomen worden, zal dit voor de Sinaainaars heel wat ongemakken meebrengen en bovendien het gevaar doen rijzen dat de wensen van de Sinaaise bevolking niet doordringen tot het stadsbestuur en dat de bevolking niet regelmatig of tijdig geïnformeerd wordt over de plannen en de beslissingen van het stadsbestuur. Een dorpsraad kan, indien hij goed werkt (en dat zal van ons afhangen) en indien hij kan rekenen op de materiële, morele en financiële steun van het stadsbestuur (en dat zal afhangen van de verkozenen des volks !), de nadelige gevolgen van de fusie voor een groot deel opvangen door o.a. als inspraakorgaan voor Sinaai bij het stadsbestuur te fungeren. Hij kan de verkozenen uit Sinaai helpen in de voorbereiding van hun tussenkomsten in de gemeenteraad, zodat zij de voeling met de gehele bevolking niet verliezen en in de gemeenteraad in de eerste plaats als de belangenverdedigers van Sinaai optreden.

En dan werden we op 1 januari 1977 gefusioneerd met St.-Niklaas!
De dorpsraad stapt direct naar het stadsbestuur van St.-Niklaas met een open dossier, nl. het “Memorandum van Sinaai aan het stadsbestuur van St.-Niklaas”. Dit Memorandum was voorbereid door meerdere werkgroepen. Maar hoe groot waren onze ontgoochelingen. We werden weggeveegd door het toenmalige stadsbestuur. Onze eerlijke bedoelingen werden in twijfel getrokken, alle medewerking werd geweigerd en we werden zelfs tegengewerkt.

In 1979 heeft de dorpsraad dan een tussentijdse balans opgemaakt van drie jaar werking. Want u zal zich waarschijnlijk afvragen : “Deed die dorpsraad dan niets ánders dan knokken tegen het stadsbestuur?” We deden nog héél wat anders. Maar zeer veel energie kroop in deze ongelijke strijd. Het was soms ontmoedigend.

Ook in andere gemeenten van het Waasland waren naar aanleiding van de fusie dorpsraden opgericht. Maar na enkele jaren zagen we ze één na één verdwijnen. We bleven alleen over, maar toch hebben we doorgezet. Had het wel zin om “nuttige idioot” te blijven spelen? We denken het wel als we zien hoe de dorpsraad nu werkt. Het is een inspraakorgaan dat veel dorpen ons benijden. Ongeveer 10 jaar schijnbaar nutteloze strijd, bewijst nú zijn nut. Bokken zijn taai, nietwaar!!!

In 1980 heeft de Dorpsraad een tijdelijke zwenking gemaakt. We dreigden ten onder te gaan aan de voortdurende polemieken met het stadsbestuur. De belangstelling op de maandelijkse vergaderingen nam zienderogen af omdat veel mensen het “moe” werden om te strijden en geen resultaten te behalen. Bijna was het stadsbestuur geslaagd in zijn opzet! Maar pech voor hen, want we zagen het tijdig in.

We lezen in Info-Sinaai nr.1 van 1980 het volgende:
“De dorpsraad heeft zich dit jaar speciaal ingespannen om een onthaalbrochure voor inwijkelingen klaar te krijgen. De vorige jaren werd voornamelijk gewerkt rond “adviezen geven” aan het stadsbestuur. Vermits dit altijd op een negatief antwoord van het stadsbestuur uitdraaide, hebben we deze doelstelling tijdelijk een beetje laten rusten om ons meer op dorpsanimatie te richten. Ik zeg wel degelijk “tijdelijk”, want vanaf het moment dat de tijden er gunstiger voor zijn, zullen we dit hoofdstuk opnieuw aanpakken.”

We maken nu een grote sprong in de tijd, naar 1983. In de voorbije drie jaar hebben we inderdaad gestalte gegeven aan een aantal initiatieven rond “dorpsanimatie”, zoals: de 11.11.11.-actie, de onthaalbrochure voor inwijkelingen, de Volkssportfeesten, Kunst uit Sinaai. Al deze initiatieven lopen tot op vandaag nog steeds door.

Tot slot nog een artikel uit 1986. Hier merk je duidelijk dat de Dorpsraad zich profileert op twee terreinen : enerzijds inspraak verlenen aan de Sinaaise bevolking, en anderzijds dorpsanimatie. Zoals we in 1980 schreven, zouden we de inspraak tijdelijk laten rusten tot betere tijden. En we hebben woord gehouden. Want we kwamen er terug mee te voorschijn. En deze keer definitief!

Na de verlofperiode heeft de dorpsraad opnieuw diverse activiteiten en acties opgezet. Alle punten worden gecoördineerd op de maandelijkse vergaderingen van de dorpsraad die doorgaan in het Buurthuis (Vleeshouwersstraat) op de eerste dinsdag van de maand om 20u. Iedere Sinaainaar is steeds welkom op deze vergaderingen. Mensen die begaan zijn met inspraak of participatie van de bevolking in het beleid dat gevoerd wordt te Sinaai, en ook de mensen die meer voelen voor het opzetten van een dorpsgebonden activiteit, worden in het bijzonder verwacht.

In het kort bespreken we de activiteiten van de laatste maanden. Ter gelegenheid van de septemberjaarmarkt organiseerde de dorpsraad voor de tweede maal de tentoonstelling “Kunst uit Sinaai”. Die had plaats in het gezellige Buurthuis in de Vleeshouwersstraat. 17 Sinaaise kunstenaars stelden gedurende drie dagen hun werken tentoon. Op zondagvoormiddag en -namiddag speelde het Sinaaise klarinet-tenkwartet. Zowel de tentoonstelling als de optredens van het klarinettenkwartet ge-noten zeer veel bijval. De dorpsraad heeft zich het vaste voornemen gemaakt om deze geslaagde Sinaaise manifestatie volgend jaar opnieuw te organiseren. Wellicht wordt de lijn doorgetrokken naar andere kunstvormen (o.a. muziek, poëzie, woordkunst, e.d.). Hierover volgt nog meer nieuws in een later nummer van Info-Sinaai.

De werkgroep Leefmilieu heeft i.v.m. het verdwijnen van de kasseiwegen (Ettingstraat en Neerstraat) een schrijven gericht aan het Schepencollege van St.-Niklaas met de vraag om de beslissing i.v.m. het betonneren van de beide straten uit te stellen tot het nut ervan nader bekeken kon worden. Deze brief is behandeld, maar heeft niet het gewenste gevolg gekregen. Na veel perikelen is een beslissing gevallen ten nadele van de kasseiwegen.

De werkgroep Structuurplanning heeft een onderhoud gehad met Schepen M.Huys. De aangesneden punten op deze vergadering waren de volgende:

 • alle problemen en projecten die op stapel staan op en rond de Dries
 • zijn er reeds beslissingen rond Wijnveld en Hooimanstraat
 • de veiligheid aan de toegang tot de meisjesschool
 • de aanleg van het terrein rond het Buurthuis

In het volgend nummer van Info-Sinaai wordt er verslag uitgebracht over deze vergadering en over de gevolgen die er aan gegeven zijn door de dorpsraad.

De dorpsraad is bekommerd om de bestemming van het klooster in Sinaaidorp. Er werd een aanvraag gezonden aan het Schepencollege van St.-Niklaas, waarbij gewezen werd op het feit dat dit klooster reeds geruime tijd leeg staat en er dringend iets moet mee gedaan worden, wil men het behoeden voor volledig verval. De vraag werd gesteld of het Schepencollege hieromtrent bepaalde voorstellen of ideeën heeft. De dorpsraad is steeds bereid om hierover van gedachten te wisselen.

Zoals dat de afgelopen jaren het geval was, werd de 11.11.11-actie georganiseerd door de dorpsraad. Hierover vindt U in deze Info-Sinaai een omstandig verslag.

Vanaf 1986 tot op heden is de dorpsraad doorgegaan op dit dubbel spoor. Er zijn nog belangrijke ontwikkelingen geweest op het vlak van de ruilverkaveling, de verkeersinfrastructuur in het dorp, het behoud van de kloosterkapel en de kloostertuin, de inrichting en het behoud van het kerkhof rond de kerk.

De dorpsraad heeft intens gewerkt rond al deze thema’s en heeft geprobeerd om “de stem van het dorp” te laten horen.